Ruo­ka­toh­to­ri

Tavoit­tee­na mak­si­maa­li­nen kehi­tys tree­ni­kau­del­la,
huip­pusuo­ri­tus tär­keäl­lä het­kel­lä?

Tavoit­tee­na pai­non tai kehon­koos­tu­muk­sen muu­tos?

Tavoit­tee­na hyvin­voin­nin ja jak­sa­mi­sen lisää­mi­nen?

Tavoit­tee­na koko tii­min menes­ty­mi­nen?

Ravit­se­mus­tie­teen tut­ki­mus- ja ope­tus­työn koke­mus sinun käyt­töö­si

Ajan­koh­tais­ta

K–vitamiini, vähem­män tun­net­tu luus­to­vi­ta­mii­ni

K‑vitamiinia on totut­tu pitä­mään veren­hyy­ty­mis­vi­ta­mii­ni­na ja se on aika­naan nimet­ty­kin tämän vai­ku­tuk­sen mukaan (K = koa­gu­la­tion). Nyky­ään K‑vitamiinin tie­de­tään kui­ten­kin ole­van tär­keä teki­jä myös luus­ton vah­vis­ta­mi­ses­sa ja täs­sä teh­tä­väs­sä sil­lä on syner­gis­ti­nen…

lue lisää

Lepoe­ner­gian­ku­lu­tuk­sen arvioi­mi­seen on käy­tet­ty Har­ris-Bene­dic­tin kaa­vaa