Kaup­pa- ja peruu­tuseh­dot

Myyn­nin ehdot

 

Anne­tut hin­nat sisäl­tä­vät arvon­li­sä­ve­ron 24% eikä hin­toi­hin tule mui­ta kulu­ja.

 

Tila­tut pal­ve­lut tulee käyt­tää 1 vuo­den kulues­sa osto­päi­väs­tä ellei muu­ta sovi­ta.

 

Sovit­tuun tapaa­mi­seen saa­pu­mat­ta jät­tä­mi­nen kats­to­taan käy­te­tyk­si pal­ve­luk­si, mikä­li tapaa­mis­ta ei ole perut­tu vii­meis­tään edel­li­se­nä päi­vä­nä klo 12 men­nes­sä.

 

Ravit­se­mus­val­men­nuk­sen kes­keyt­tä­mi­nen kat­so­taan käy­te­tyk­si pal­ve­luk­si eikä samaa pal­ve­lua voi aloit­taa uudes­taan.

 

Peruu­tuseh­dot

 

Ruo­ka­toh­to­rin ravit­se­mus­val­men­nuk­sen verk­ko­kau­pas­sa sovel­le­taan Kulut­ta­ja­suo­ja­lain etä­myyn­tieh­to­ja.

 

Tila­tul­la pal­ve­lul­la on kulut­ta­ja­suo­ja­lain mukai­nen 14 vrk:n palau­tusoi­keus, mikä­li pal­ve­lua ei ole käy­tet­ty.

 

Asia­kas luo­puu peruu­tusoi­keu­des­ta mikä­li tilat­tu pal­ve­lu käy­te­tään ennen peruu­tusa­jan umpeu­tu­mis­ta. Sovit­tuun tapaa­mi­seen saa­pu­mat­ta jät­tä­mi­nen kats­to­taan käy­te­tyk­si pal­ve­luk­si mikä­li tapaa­mis­ta ei ole perut­tu vii­meis­tään edel­li­se­nä päi­vä­nä klo 12 men­nes­sä.

Ravit­se­mus­val­men­nuk­sen kes­keyt­tä­mi­nen kat­so­taan käy­te­tyk­si pal­ve­luk­si.

 

Mikä­li asia­kas peruu osta­man­sa pal­ve­lun, ei se myös­kään ker­ry­tä mah­dol­li­sia alen­nuk­sia tai mui­ta etu­ja asiak­kaal­le.

 

Peruu­tuk­sen teke­mi­nen

 

Peruu­tus teh­dään täyt­tä­mäl­lä sivun alao­sas­sa ole­va loma­ke ja lähet­tä­mäl­lä se 14 vuo­ro­kau­den kulues­sa tilauk­sen teke­mi­ses­tä. Peruu­tusil­moi­tuk­sen teke­mi­seen tar­vit­set tilauk­sen päi­vä­mää­rän, nime­si, säh­kö­pos­tio­soit­tee­si, peruu­tet­ta­vat pal­ve­lut sekä pank­ki­ti­li­si nume­ron, mikä­li mak­soit pal­ve­lun verk­ko­pan­kis­ta.

 

Lähe­tet­tyä­si peruu­tusil­moi­tuk­sen saat vah­vis­tuk­sen säh­kö­pos­til­la.

 

Palau­tus mak­se­taan 14 vuo­ro­kau­den kulues­sa peruu­tusil­moi­tuk­sen vas­taa­not­ta­mi­ses­ta joko ilmoit­ta­mal­le­si pank­ki­ti­lil­le (jos käy­tit verk­ko­pank­kia) tai hyvi­te­tään luot­to­kor­til­le (jos mak­soit luot­to­kor­til­la).

 

Toi­min­ta mah­dol­li­sis­sa eri­mie­li­syyk­sis­sä

 

Mah­dol­li­set eri­mie­li­syy­det pyri­tään aina rat­kai­se­maan nopeas­ti osta­jan ja yri­tyk­sen väli­sis­sä neu­vot­te­luis­sa.

 

Jos kaup­pa­so­pi­mus­ta kos­ke­vaa eri­mie­li­syyt­tä ei saa­da rat­kais­tuk­si osa­puol­ten väli­sil­lä neu­vot­te­luil­la, kulut­ta­ja voi saat­taa asian kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan (www.kuluttajariita.fi) rat­kais­ta­vak­si.

Ennen asian vie­mis­tä kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan käsit­te­lyyn kulut­ta­jan tulee olla yhtey­des­sä mai­straat­tien kulut­ta­ja­neu­von­taan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

    Nimi *

    Säh­kö­pos­ti *

    Puhe­lin

    Osto­päi­vä

    Peruttava(t) palvelu(t) ja mak­su­ta­pa­tie­dot