Sijoi­ta omaan hyvin­voin­tiin, jak­sa­mi­seen ja menes­tyk­seen

Onko tavoit­tee­na­si hyvä olo, parem­pi jak­sa­mi­nen ja tasa­pai­noi­sen, juu­ri sinul­le sopi­van ruo­ka­va­lion löy­tä­mi­nen?

Onko tavoit­tee­na­si parem­pi olo ja tasa­pai­noi­sen, juu­ri sinul­le sopi­van ruo­ka­va­lion löy­tä­mi­nen? Tai haluat­ko paran­taa jak­sa­mis­ta­si niin työs­sä kuin vapaa-ajal­la­kin?
Kun voit hyvin, sen kyl­lä huo­maa. Vir­taa ja kes­kit­ty­mis­ky­kyä riit­tää ja jak­sat myös huo­leh­tia lähim­mäi­sis­tä­si. Juu­ri sinul­le sopi­va ruo­ka­va­lio antaa tar­vit­ta­van mää­rän polt­toai­net­ta eli­mis­töl­le­si eikä jätä tien pääl­le tai aiheu­ta kipu­ja ruo­an­su­la­tuk­sen aika­na.

Haluat­ko muu­tos­ta ruo­ka­va­lioo­si, mut­ta et tie­dä mis­tä aloit­taa tai mitä asioi­ta muut­taa?

Käy­tet­tä­vis­sä­si on ravit­se­mus­val­men­nuk­sen usei­ta eri vaih­toeh­to­ja. Yksi Ruo­ka­toh­to­rin suo­si­tuk­sis­ta on yhdis­tää ruo­ka­va­lion ravin­toai­nea­na­lyy­si ja ruo­ka­va­lio-ohjaus.

Suo­si­tus
Ruo­ka­va­lion ravin­toai­nea­na­lyy­si on hyvä tapa aloit­taa hyvin­voin­tiin täh­tää­vä ravit­se­mus­val­men­nus. Täl­löin kir­joi­tat ylös kaik­kien syö­mie­si ruo­kien (ja juo­mien) nimet 3 vrk:n ajan. Lisäk­si arvioit ruo­kien mää­rät joko itse, tai kuvaat annok­set, jot­ta ravit­se­mus­val­men­ta­ja voi arvio­da annok­sen koon. Tulok­se­na saat las­kel­man ruo­ka­va­lio­si kes­ki­mää­räi­ses­tä ener­gia­si­säl­lös­tä, pro­teii­nin, ras­vo­jen ja hii­li­hy­draat­tien mää­ris­tä ja suh­teel­li­ses­ta jakau­mas­ta, sekä lisäk­si vita­mii­nien, vält­tä­mät­tö­mien ras­va­hap­po­jen ja useim­pien kiven­näi­sai­nei­den mää­ris­tä. Ruo­ka­va­lion ravin­toai­nea­na­lyy­si vaa­tii vai­van­nä­köä kir­joit­ta­mi­sen ja annos­koon arvioin­nin takia, mut­ta tulos on yleen­sä innos­ta­va ja vai­van­sa arvoi­nen.

Tulok­sen perus­teel­la saat sel­keät ohjeet sii­tä, min­kä­lai­siin asioi­hin jat­kos­sa kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta ravin­toai­nei­den osal­ta ja myös min­kä­lai­sil­la muu­tok­sil­la voi vai­kut­taa omaan hyvin­voin­tiin. Ohjei­den avul­la voit aloit­taa käy­tän­nön toteu­tuk­sen ja täs­sä­kin vai­hees­sa ravit­se­mus­val­men­ta­ja on tuke­na­si mikä­li tilaat myös ruo­ka­va­lio-ohjauk­sen.

Ruo­ka­va­lio-ohjaus on muka­va ja käy­tän­nön­lä­hei­nen jak­so ruo­ka­va­lio­ana­lyy­sin jäl­keen toteu­tet­ta­vak­si. Ruo­ka­va­lio-ohjauk­sen aika­na kuvaat äly­pu­he­li­mel­la tai kame­ral­la ruo­ka-annok­sia­si 4–5 vuo­ro­kau­den ajan ja lähe­tät ne ver­kon väli­tyk­sel­lä ravit­se­mus­val­men­ta­jan kom­men­toi­ta­vak­si. Saat eril­li­sen palaut­teen jokai­ses­ta ate­rias­ta­si. Palau­te tukee sinua kon­kreet­ti­sis­sa ruo­ka­va­lin­nois­sa, sinul­le sopi­vien ruo­ka-annos­ten kokoa­mi­ses­sa ja ryt­mit­tä­mi­ses­sä. Ravit­se­mus­val­men­ta­ja tukee ja ohjaa sinua, kun­nes saat var­muu­den sii­tä, että uudet ruo­kai­lu­tot­tu­muk­set sopi­vat sinul­le sekä käy­tän­nön toteu­tuk­sen että hyvin­voin­ti­si osal­ta. Ohjaus­jak­son aika­na voit myös lähet­tää kysy­myk­siä ja olla kes­kus­te­lu­yh­tey­des­sä ver­kon väli­tyk­sel­lä. Jak­son pää­tyt­tyä saat kir­jal­li­sen yhteen­ve­don, jon­ka avul­la sinun on hel­pom­pi muis­taa jat­kos­sa­kin ne tär­keim­mät asiat.

Mui­ta ravit­se­mus­val­men­nuk­sen vaih­toeh­to­ja ovat tapaa­mi­nen ja ruo­ka­va­lio­ana­lyy­si.

Tapaa­mi­sen kes­to on 50 min. Tapaa­mi­sen aika­na ravit­se­mus­val­men­ta­ja kar­toit­taa läh­tö­ti­lan­teen ja tavoit­tee­si, min­kä lisäk­si ehdit kes­kus­tel­la sinua askar­rut­ta­vis­ta kysy­myk­sis­tä. Tapaa­mi­sen aika­na teh­dään myös jat­ko­suun­ni­tel­ma, jol­loin ravit­se­mus­val­men­nuk­sen ete­ne­mi­nen on sel­ke­ää ja tavoit­tei­ta­si tuke­vaa.

Ruo­ka­va­lio­ana­lyy­siä var­ten kuvaat äly­pu­he­li­mel­la tai kame­ral­la ruo­ka-annok­sia­si 5–7 vuo­ro­kau­den ajan ja lähe­tät ne ver­kon väli­tyk­sel­lä ravit­se­mus­val­men­ta­jal­le. Ruo­ka­va­lio­ana­lyy­sis­sä arvioi­daan ruo­ka­va­lio­si koos­tu­mus ja moni­puo­li­suus sekä ate­ria­ryt­mi. Saat jak­son pää­tyt­tyä sel­ko­kie­li­sen ja kan­nus­ta­van palaut­teen ruo­ka­va­lios­ta­si; sekä hyvis­tä, että pien­tä sää­töä kai­paa­vis­ta sei­kois­ta.

Kaik­kien pal­ve­lu­jen kuvauk­set löy­dät myös Pal­ve­lut-sivul­ta ja valit­se itse, mikä näis­tä sopii sinun tar­pei­siin. Sijoi­ta omaan hyvin­voin­tii­si ja tule mukaan ravit­se­mus­val­men­nuk­seen!

Sijoi­ta omaan hyvin­voin­tiin, jak­sa­mi­seen ja menes­tyk­seen

Onko tavoit­tee­na­si hyvä olo, parem­pi jak­sa­mi­nen ja tasa­pai­noi­sen, juu­ri sinul­le sopi­van ruo­ka­va­lion löy­tä­mi­nen?

Onko tavoit­tee­na­si parem­pi olo ja tasa­pai­noi­sen, juu­ri sinul­le sopi­van ruo­ka­va­lion löy­tä­mi­nen? Tai haluat­ko paran­taa jak­sa­mis­ta­si niin työs­sä kuin vapaa-ajal­la­kin?
Kun voit hyvin, sen kyl­lä huo­maa. Vir­taa ja kes­kit­ty­mis­ky­kyä riit­tää ja jak­sat myös huo­leh­tia lähim­mäi­sis­tä­si. Juu­ri sinul­le sopi­va ruo­ka­va­lio antaa tar­vit­ta­van mää­rän polt­toai­net­ta eli­mis­töl­le­si eikä jätä tien pääl­le tai aiheu­ta kipu­ja ruo­an­su­la­tuk­sen aika­na.

Haluat­ko muu­tos­ta ruo­ka­va­lioo­si, mut­ta et tie­dä mis­tä aloit­taa tai mitä asioi­ta muut­taa?

Käy­tet­tä­vis­sä­si on ravit­se­mus­val­men­nuk­sen usei­ta eri vaih­toeh­to­ja. Yksi Ruo­ka­toh­to­rin suo­si­tuk­sis­ta on yhdis­tää ruo­ka­va­lion ravin­toai­nea­na­lyy­si ja ruo­ka­va­lio-ohjaus.

Suo­si­tus
Ruo­ka­va­lion ravin­toai­nea­na­lyy­si on hyvä tapa aloit­taa hyvin­voin­tiin täh­tää­vä ravit­se­mus­val­men­nus. Täl­löin kir­joi­tat ylös kaik­kien syö­mie­si ruo­kien (ja juo­mien) nimet 3 vrk:n ajan. Lisäk­si arvioit ruo­kien mää­rät joko itse, tai kuvaat annok­set, jot­ta ravit­se­mus­val­men­ta­ja voi arvio­da annok­sen koon. Tulok­se­na saat las­kel­man ruo­ka­va­lio­si kes­ki­mää­räi­ses­tä ener­gia­si­säl­lös­tä, pro­teii­nin, ras­vo­jen ja hii­li­hy­draat­tien mää­ris­tä ja suh­teel­li­ses­ta jakau­mas­ta, sekä lisäk­si vita­mii­nien, vält­tä­mät­tö­mien ras­va­hap­po­jen ja useim­pien kiven­näi­sai­nei­den mää­ris­tä. Ruo­ka­va­lion ravin­toai­nea­na­lyy­si vaa­tii vai­van­nä­köä kir­joit­ta­mi­sen ja annos­koon arvioin­nin takia, mut­ta tulos on yleen­sä innos­ta­va ja vai­van­sa arvoi­nen.

Tulok­sen perus­teel­la saat sel­keät ohjeet sii­tä, min­kä­lai­siin asioi­hin jat­kos­sa kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta ravin­toai­nei­den osal­ta ja myös min­kä­lai­sil­la muu­tok­sil­la voi vai­kut­taa omaan hyvin­voin­tiin. Ohjei­den avul­la voit aloit­taa käy­tän­nön toteu­tuk­sen ja täs­sä­kin vai­hees­sa ravit­se­mus­val­men­ta­ja on tuke­na­si mikä­li tilaat myös ruo­ka­va­lio-ohjauk­sen.

Ruo­ka­va­lio-ohjaus on muka­va ja käy­tän­nön­lä­hei­nen jak­so ruo­ka­va­lio­ana­lyy­sin jäl­keen toteu­tet­ta­vak­si. Ruo­ka­va­lio-ohjauk­sen aika­na kuvaat äly­pu­he­li­mel­la tai kame­ral­la ruo­ka-annok­sia­si 4–5 vuo­ro­kau­den ajan ja lähe­tät ne ver­kon väli­tyk­sel­lä ravit­se­mus­val­men­ta­jan kom­men­toi­ta­vak­si. Saat eril­li­sen palaut­teen jokai­ses­ta ate­rias­ta­si. Palau­te tukee sinua kon­kreet­ti­sis­sa ruo­ka­va­lin­nois­sa, sinul­le sopi­vien ruo­ka-annos­ten kokoa­mi­ses­sa ja ryt­mit­tä­mi­ses­sä. Ravit­se­mus­val­men­ta­ja tukee ja ohjaa sinua, kun­nes saat var­muu­den sii­tä, että uudet ruo­kai­lu­tot­tu­muk­set sopi­vat sinul­le sekä käy­tän­nön toteu­tuk­sen että hyvin­voin­ti­si osal­ta. Ohjaus­jak­son aika­na voit myös lähet­tää kysy­myk­siä ja olla kes­kus­te­lu­yh­tey­des­sä ver­kon väli­tyk­sel­lä. Jak­son pää­tyt­tyä saat kir­jal­li­sen yhteen­ve­don, jon­ka avul­la sinun on hel­pom­pi muis­taa jat­kos­sa­kin ne tär­keim­mät asiat.

Mui­ta ravit­se­mus­val­men­nuk­sen vaih­toeh­to­ja ovat tapaa­mi­nen ja ruo­ka­va­lio­ana­lyy­si.

Tapaa­mi­sen kes­to on 50 min. Tapaa­mi­sen aika­na ravit­se­mus­val­men­ta­ja kar­toit­taa läh­tö­ti­lan­teen ja tavoit­tee­si, min­kä lisäk­si ehdit kes­kus­tel­la sinua askar­rut­ta­vis­ta kysy­myk­sis­tä. Tapaa­mi­sen aika­na teh­dään myös jat­ko­suun­ni­tel­ma, jol­loin ravit­se­mus­val­men­nuk­sen ete­ne­mi­nen on sel­ke­ää ja tavoit­tei­ta­si tuke­vaa.

Ruo­ka­va­lio­ana­lyy­siä var­ten kuvaat äly­pu­he­li­mel­la tai kame­ral­la ruo­ka-annok­sia­si 5–7 vuo­ro­kau­den ajan ja lähe­tät ne ver­kon väli­tyk­sel­lä ravit­se­mus­val­men­ta­jal­le. Ruo­ka­va­lio­ana­lyy­sis­sä arvioi­daan ruo­ka­va­lio­si koos­tu­mus ja moni­puo­li­suus sekä ate­ria­ryt­mi. Saat jak­son pää­tyt­tyä sel­ko­kie­li­sen ja kan­nus­ta­van palaut­teen ruo­ka­va­lios­ta­si; sekä hyvis­tä, että pien­tä sää­töä kai­paa­vis­ta sei­kois­ta.

Kaik­kien pal­ve­lu­jen kuvauk­set löy­dät myös Pal­ve­lut-sivul­ta ja valit­se itse, mikä näis­tä sopii sinun tar­pei­siin. Sijoi­ta omaan hyvin­voin­tii­si ja tule mukaan ravit­se­mus­val­men­nuk­seen!