Tue tii­mi­si menes­tys­tä

Var­mis­ta jouk­ku­ee­si hyvä ravit­se­mus ja jak­sa­mi­nen. Urhei­lu­ra­vit­se­mus, laih­du­tus, pai­non­hal­lin­ta, hyvä olo. Mikä näis­tä sopii sinun jouk­ku­eel­le­si?

Ravit­se­mus kiin­nos­taa! Kukaan meis­tä ei voi vält­tyä ruo­an vai­ku­tuk­sil­ta, kos­ka syöm­me ruo­kaa joka päi­vä. Ravit­se­muk­ses­ta puhu­taan ja kir­joi­te­taan jat­ku­vas­ti ja se herät­tää myös pal­jon tun­tei­ta. Mut­ta mitä kaik­kea se oikeas­ti saa­kaan aikaan? Mikä on ravin­non vai­ku­tus ter­vey­teen, jak­sa­mi­seen, urhei­lusuo­ri­tuk­seen tai pai­non­hal­lin­taan? Tilaa jouk­ku­eel­le­si tai tii­mil­le­si ravit­se­mus-aihei­nen luen­to ins­pi­roi­maan, tuo­maan tut­kit­tua tie­toa tär­keäs­tä asias­ta sekä ennen kaik­kea paran­ta­maan jouk­ku­ee­si jak­sa­mis­ta ja menes­tys­tä.

Aihei­ta on monia: urhei­lu­ra­vit­se­mus, liik­ku­jan ravit­se­mus, nuo­ren urhei­li­jan ravit­se­mus, pai­non­hal­lin­ta, aikui­sen ravit­se­mus hyvin­voin­nin ja jak­sa­mi­sen tuke­na, tai ehdo­ta itse toi­vo­maa­si aihet­ta. Luen­to rää­tä­löi­dään aina tilaa­jan tar­pei­siin sopi­vak­si.

Luen­non kes­to on useim­mi­ten 1–1,5 h, mut­ta voit myös itse mää­ri­tel­lä luen­non pituu­den. Luen­not voi­daan toteut­taa yhdes­sä tai useam­mas­sa osas­sa, tai jär­jes­tää kou­lu­tuk­sen omai­ses­ti vaik­ka­pa työ­hy­vin­voin­ti­päi­vän yhtey­teen.

Tue tii­mi­si menes­tys­tä

Var­mis­ta jouk­ku­ee­si hyvä ravit­se­mus ja jak­sa­mi­nen. Urhei­lu­ra­vit­se­mus, laih­du­tus, pai­non­hal­lin­ta, hyvä olo. Mikä näis­tä sopii sinun jouk­ku­eel­le­si?

Ravit­se­mus kiin­nos­taa! Kukaan meis­tä ei voi vält­tyä ruo­an vai­ku­tuk­sil­ta, kos­ka syöm­me ruo­kaa joka päi­vä. Ravit­se­muk­ses­ta puhu­taan ja kir­joi­te­taan jat­ku­vas­ti ja se herät­tää myös pal­jon tun­tei­ta. Mut­ta mitä kaik­kea se oikeas­ti saa­kaan aikaan? Mikä on ravin­non vai­ku­tus ter­vey­teen, jak­sa­mi­seen, urhei­lusuo­ri­tuk­seen tai pai­non­hal­lin­taan? Tilaa jouk­ku­eel­le­si tai tii­mil­le­si ravit­se­mus-aihei­nen luen­to ins­pi­roi­maan, tuo­maan tut­kit­tua tie­toa tär­keäs­tä asias­ta sekä ennen kaik­kea paran­ta­maan jouk­ku­ee­si jak­sa­mis­ta ja menes­tys­tä.

Aihei­ta on monia: urhei­lu­ra­vit­se­mus, liik­ku­jan ravit­se­mus, nuo­ren urhei­li­jan ravit­se­mus, pai­non­hal­lin­ta, aikui­sen ravit­se­mus hyvin­voin­nin ja jak­sa­mi­sen tuke­na, tai ehdo­ta itse toi­vo­maa­si aihet­ta. Luen­to rää­tä­löi­dään aina tilaa­jan tar­pei­siin sopi­vak­si.

Luen­non kes­to on useim­mi­ten 1–1,5 h, mut­ta voit myös itse mää­ri­tel­lä luen­non pituu­den. Luen­not voi­daan toteut­taa yhdes­sä tai useam­mas­sa osas­sa, tai jär­jes­tää kou­lu­tuk­sen omai­ses­ti vaik­ka­pa työ­hy­vin­voin­ti­päi­vän yhtey­teen.