Pysy­vä pai­non­hal­lin­ta onnis­tuu elä­män­ta­pa­muu­tos­ten kaut­ta

Laih­du­tus, pai­non­hal­lin­ta ja kehon­koos­tu­muk­sen muu­tos onnis­tu­vat elä­män­ta­pa­muu­tos­ten kaut­ta

Tie­sit­kö, että laih­du­tus­kuu­rin aika­na mene­te­tyis­tä kilois­ta suu­ri osa tulee takai­sin laih­du­tus­kuu­rin pää­tyt­tyä? Täl­löin myös kehon ras­va­pi­toi­suus voi nous­ta läh­tö­ti­lan­net­ta kor­keam­mak­si.
Onnis­tu­nut pai­non­hal­lin­ta ei ole laih­du­tus­kuu­ril­la sin­nit­te­lyä tai diee­tis­tä toi­seen vaih­ta­mis­ta, vaan uuden elä­män­ta­van omak­su­mis­ta. Ruo­ka­toh­to­ri opas­taa ja tukee sinua muu­tos­vai­hees­sa niin kau­an kuin itse haluat. Anna itsel­le­si mah­dol­li­suus!

Ravit­se­mus­val­men­nus onnis­tuu ver­kon väli­tyk­sel­lä asuin­pai­kas­ta­si riip­pu­mat­ta

Ravit­se­mus­val­men­nus voi­daan toteut­taa monel­la eri taval­la. Valit­ta­va­na­si on vii­si eri­lais­ta val­men­nuso­sio­ta, jois­ta voit koo­ta oman suo­sik­kiyh­dis­tel­mä­si.
Kun tavoit­tee­na­si on laih­tu­mi­nen tai pai­non­hal­lin­ta, yksi suo­si­tel­ta­vis­ta tavois­ta on yhdis­tää ruo­ka­va­lio­ana­lyy­si ja ruo­ka­va­lio-ohjaus. Mikä­li ruo­kien kuvaa­mi­nen tai kir­jaa­mi­nen eivät ole sinua var­ten, kan­nat­taa ravit­se­mus­val­men­nus aloit­taa tapaa­mi­sel­la (kas­vo­tus­ten tai sky­pen väli­tyk­sel­lä). Sen aika­na voi­daan kar­toit­taa läh­tö­ti­lan­ne ja sopia tavoit­teis­ta sekä tar­vit­ta­vis­ta muu­tok­sis­ta.

Esi­merk­ki suo­si­tuk­ses­ta:
1. Ruo­ka­va­lio­ana­lyy­si sopii hyvin pai­non­hal­lin­taan täh­tää­vän ravit­se­mus­val­men­nuk­sen aloit­ta­mi­seen. Ana­lyy­siä var­ten kuvaat äly­pu­he­li­mel­la tai kame­ral­la ruo­ka-annok­sia­si 5–7 vuo­ro­kau­den ajan ja lähe­tät ne sovel­luk­sen tai ver­kon väli­tyk­sel­lä ravit­se­mus­val­men­ta­jal­le. Ruo­ka­va­lio­ana­lyy­sis­sä arvioi­daan ruo­ka­va­lio­si koos­tu­mus ja moni­puo­li­suus, ate­ria­ryt­mi sekä ruo­kai­lu­jen (ja har­joit­te­lun) ajoi­tus. Saat jak­son pää­tyt­tyä opas­ta­van ja kan­nus­ta­van palaut­teen ruo­ka­va­lios­ta­si; mikä sii­nä on eri­tyi­sen hyvää ja kiin­ni­pi­tä­mi­sen arvois­ta, mitä taas kan­nat­taa muut­taa pai­non­hal­lin­taa aja­tel­len. Palaut­teen avul­la osaat jat­kos­sa kes­kit­tyä olen­nai­siin asioi­hin ja mm. kau­pas­sa käyn­ti­kin on sel­keäm­pää. Ruo­ka­va­lio­ana­lyy­sin sijaan voit aloit­taa ravit­se­mus­val­men­nuk­sen myös tapaa­mi­sel­la!

2. Ruo­ka­va­lio-ohjaus on luon­te­va jat­ko ruo­ka­va­lio­ana­lyy­sil­le (tai tapaa­mi­sel­le) ja käy­tän­nön­lä­hei­se­nä jak­so­na se onkin useim­mil­le mie­lui­sin osa ravit­se­mus­val­men­nus­ta. Ruo­ka­va­lio-ohjauk­sen aika­na kuvaat äly­pu­he­li­mel­la tai kame­ral­la ruo­ka-annok­sia­si 4–5 vuo­ro­kau­den ajan ja lähe­tät ne ver­kon väli­tyk­sel­lä ravit­se­mus­val­men­ta­jan kom­men­toi­ta­vak­si. Saat sel­keän ja opas­ta­van palaut­teen jokai­ses­ta ate­rias­ta­si. Palau­te tukee sinua kon­kreet­ti­sis­sa ruo­ka­va­lin­nois­sa, ruo­ka-annos­ten kokoa­mi­ses­sa ja oikean ruo­kai­lu­ryt­min muis­ta­mi­ses­sa.

Ruo­ka­va­lio-ohjaus ede­saut­taa uuden elä­män­ta­van omak­su­mis­ta ja antaa var­muut­ta omiin valin­toi­hin. Ohjaus­jak­so­ja voit halu­tes­sa­si toteut­taa useam­pia peräk­käin, jol­loin saat rau­has­sa ja omaan tah­tiin ope­tel­la uusien elä­män­ta­po­jen omak­su­mis­ta. Tämä on tär­keä vai­he, jon­ka ohi ei kan­na­ta oikais­ta. Ohjaus­jak­son aika­na voit myös lähet­tää kysy­myk­siä ja olla kes­kus­te­lu­yh­tey­des­sä ver­kon väli­tyk­sel­lä. Jak­son pää­tyt­tyä saat kir­jal­li­sen yhteen­ve­don, jon­ka avul­la sinun on hel­pom­pi muis­taa jat­kos­sa­kin ne tär­keim­mät asiat.

Mui­ta ravit­se­mus­val­men­nuk­sen vaih­toeh­to­ja ovat tapaa­mi­nen (myös ver­kon väli­tyk­sel­lä), ruo­ka­va­lion ravin­toai­nea­na­lyy­si sekä seu­ran­ta.

Tapaa­mi­sen kes­to on 50 min. Tapaa­mi­sen aika­na ravit­se­mus­val­men­ta­ja kar­toit­taa läh­tö­ti­lan­teen ja tavoit­tee­si, min­kä lisäk­si ehdit kes­kus­tel­la sinua askar­rut­ta­vis­ta kysy­myk­sis­tä. Tapaa­mi­sen aika­na teh­dään myös jat­ko­suun­ni­tel­ma, jol­loin ravit­se­mus­val­men­nuk­sen ete­ne­mi­nen on sel­ke­ää ja tavoit­tei­ta­si tuke­vaa. Tapaa­mi­nen onnis­tuu myös Sky­pen väli­tyk­sel­lä!

Ruo­ka­va­lion ravin­toai­nea­na­lyy­siä var­ten kir­joi­tat ylös kaik­kien syö­mie­si ruo­kien (ja juo­mien) nimet ja mää­rät 3 vrk:n ajan. Tulok­se­na saat las­kel­man ruo­ka­va­lio­si kes­ki­mää­räi­ses­tä ener­gia­si­säl­lös­tä sekä pro­teii­nin, ras­vo­jen ja hii­li­hy­draat­tien, vita­mii­nien, vält­tä­mät­tö­mien ras­va­hap­po­jen ja useim­pien kiven­näi­sai­nei­den mää­ris­tä. Saat myös sel­keän palaut­teen kor­jauseh­do­tuk­si­neen, mis­tä on apua muu­tos­ten toteut­ta­mis­vai­hees­sa.

Seu­ran­ta sopii sil­loin, kun osaat jo käy­tän­nön tasol­la koo­ta ruo­ka-annok­set, mut­ta haluat var­mis­tua sii­tä, että kaik­ki sujuu kuten pitää­kin. Seu­ran­taan sisäl­tyy ruo­ka-annos­ten kuvaa­mi­nen 30 päi­vän ajan, ja palaut­tee­na saat täh­ti­luo­ki­tuk­sen jokai­sel­le ate­rial­le. Täh­ti­luo­ki­tuk­sen kri­tee­rit sovi­taan ennen kuvaus­jak­son alka­mis­ta ja nii­den avul­la sinun on nope­aa ja käte­vää seu­ra­ta tavoit­tei­de­si täyt­ty­mis­tä. Seu­ran­ta­jak­soon ei sisäl­ly vasi­nais­ta ruo­ka­va­lio-opas­tus­ta ja ope­tus­ta, joten jos ruo­ka-annos­ten kokoa­mi­nen on haas­teel­lis­ta ja kai­paat sii­hen kon­kreet­tis­ta opas­tus­ta, kan­nat­taa vali­ta ruo­ka­va­lio-ohjaus.

Kaik­kien ravit­se­mus­val­men­nus­ten tar­kem­mat kuvauk­set löy­dät Pal­ve­lut-sivul­ta. Pää­tä itse, mikä näis­tä sopii juu­ri sinun tar­pei­siin, tai ota yhteyt­tä Ruo­ka­toh­to­riin niin mie­ti­tään yhdes­sä paras­ta rat­kai­sua. Voit myös pyy­tää kave­ri­po­ru­kan tai oman kump­pa­ni­si mukaan ja teh­dä elä­män­ta­pa­muu­tok­ses­ta haus­kem­paa!

Älä enää odo­ta – toi­mi heti!

Ota yhteyt­tä tai siir­ry verk­ko­kaup­paan ja tilaa ravit­se­mus­val­men­nus itsel­le­si tai lah­jak­si!

Pysy­vä pai­non­hal­lin­ta onnis­tuu elä­män­ta­pa­muu­tos­ten kaut­ta

Ravit­se­mus­val­men­nus onnis­tuu ver­kon väli­tyk­sel­lä asuin­pai­kas­ta­si riip­pu­mat­ta

Ravit­se­mus­val­men­nus voi­daan toteut­taa monel­la eri taval­la. Valit­ta­va­na­si on vii­si eri­lais­ta val­men­nuso­sio­ta, jois­ta voit koo­ta oman suo­sik­kiyh­dis­tel­mä­si.
Kun tavoit­tee­na­si on laih­tu­mi­nen tai pai­non­hal­lin­ta, yksi suo­si­tel­ta­vis­ta tavois­ta on yhdis­tää ruo­ka­va­lio­ana­lyy­si ja ruo­ka­va­lio-ohjaus. Mikä­li ruo­kien kuvaa­mi­nen tai kir­jaa­mi­nen eivät ole sinua var­ten, kan­nat­taa ravit­se­mus­val­men­nus aloit­taa tapaa­mi­sel­la (kas­vo­tus­ten tai sky­pen väli­tyk­sel­lä). Sen aika­na voi­daan kar­toit­taa läh­tö­ti­lan­ne ja sopia tavoit­teis­ta sekä tar­vit­ta­vis­ta muu­tok­sis­ta.

Esi­merk­ki suo­si­tuk­ses­ta:
1. Ruo­ka­va­lio­ana­lyy­si sopii hyvin pai­non­hal­lin­taan täh­tää­vän ravit­se­mus­val­men­nuk­sen aloit­ta­mi­seen. Ana­lyy­siä var­ten kuvaat äly­pu­he­li­mel­la tai kame­ral­la ruo­ka-annok­sia­si 5–7 vuo­ro­kau­den ajan ja lähe­tät ne sovel­luk­sen tai ver­kon väli­tyk­sel­lä ravit­se­mus­val­men­ta­jal­le. Ruo­ka­va­lio­ana­lyy­sis­sä arvioi­daan ruo­ka­va­lio­si koos­tu­mus ja moni­puo­li­suus, ate­ria­ryt­mi sekä ruo­kai­lu­jen (ja har­joit­te­lun) ajoi­tus. Saat jak­son pää­tyt­tyä opas­ta­van ja kan­nus­ta­van palaut­teen ruo­ka­va­lios­ta­si; mikä sii­nä on eri­tyi­sen hyvää ja kiin­ni­pi­tä­mi­sen arvois­ta, mitä taas kan­nat­taa muut­taa pai­non­hal­lin­taa aja­tel­len. Palaut­teen avul­la osaat jat­kos­sa kes­kit­tyä olen­nai­siin asioi­hin ja mm. kau­pas­sa käyn­ti­kin on sel­keäm­pää. Ruo­ka­va­lio­ana­lyy­sin sijaan voit aloit­taa ravit­se­mus­val­men­nuk­sen myös tapaa­mi­sel­la!

2. Ruo­ka­va­lio-ohjaus on luon­te­va jat­ko ruo­ka­va­lio­ana­lyy­sil­le (tai tapaa­mi­sel­le) ja käy­tän­nön­lä­hei­se­nä jak­so­na se onkin useim­mil­le mie­lui­sin osa ravit­se­mus­val­men­nus­ta. Ruo­ka­va­lio-ohjauk­sen aika­na kuvaat äly­pu­he­li­mel­la tai kame­ral­la ruo­ka-annok­sia­si 4–5 vuo­ro­kau­den ajan ja lähe­tät ne ver­kon väli­tyk­sel­lä ravit­se­mus­val­men­ta­jan kom­men­toi­ta­vak­si. Saat sel­keän ja opas­ta­van palaut­teen jokai­ses­ta ate­rias­ta­si. Palau­te tukee sinua kon­kreet­ti­sis­sa ruo­ka­va­lin­nois­sa, ruo­ka-annos­ten kokoa­mi­ses­sa ja oikean ruo­kai­lu­ryt­min muis­ta­mi­ses­sa.

Ruo­ka­va­lio-ohjaus ede­saut­taa uuden elä­män­ta­van omak­su­mis­ta ja antaa var­muut­ta omiin valin­toi­hin. Ohjaus­jak­so­ja voit halu­tes­sa­si toteut­taa useam­pia peräk­käin, jol­loin saat rau­has­sa ja omaan tah­tiin ope­tel­la uusien elä­män­ta­po­jen omak­su­mis­ta. Tämä on tär­keä vai­he, jon­ka ohi ei kan­na­ta oikais­ta. Ohjaus­jak­son aika­na voit myös lähet­tää kysy­myk­siä ja olla kes­kus­te­lu­yh­tey­des­sä ver­kon väli­tyk­sel­lä. Jak­son pää­tyt­tyä saat kir­jal­li­sen yhteen­ve­don, jon­ka avul­la sinun on hel­pom­pi muis­taa jat­kos­sa­kin ne tär­keim­mät asiat.

Laih­du­tus, pai­non­hal­lin­ta ja kehon­koos­tu­muk­sen muu­tos onnis­tu­vat elä­män­ta­pa­muu­tos­ten kaut­ta

Tie­sit­kö, että laih­du­tus­kuu­rin aika­na mene­te­tyis­tä kilois­ta suu­ri osa tulee takai­sin laih­du­tus­kuu­rin pää­tyt­tyä? Täl­löin myös kehon ras­va­pi­toi­suus voi nous­ta läh­tö­ti­lan­net­ta kor­keam­mak­si.
Onnis­tu­nut pai­non­hal­lin­ta ei ole laih­du­tus­kuu­ril­la sin­nit­te­lyä tai diee­tis­tä toi­seen vaih­ta­mis­ta, vaan uuden elä­män­ta­van omak­su­mis­ta. Ruo­ka­toh­to­ri opas­taa ja tukee sinua muu­tos­vai­hees­sa niin kau­an kuin itse haluat. Anna itsel­le­si mah­dol­li­suus!

Mui­ta ravit­se­mus­val­men­nuk­sen vaih­toeh­to­ja ovat tapaa­mi­nen (myös ver­kon väli­tyk­sel­lä), ruo­ka­va­lion ravin­toai­nea­na­lyy­si sekä seu­ran­ta.

Tapaa­mi­sen kes­to on 50 min. Tapaa­mi­sen aika­na ravit­se­mus­val­men­ta­ja kar­toit­taa läh­tö­ti­lan­teen ja tavoit­tee­si, min­kä lisäk­si ehdit kes­kus­tel­la sinua askar­rut­ta­vis­ta kysy­myk­sis­tä. Tapaa­mi­sen aika­na teh­dään myös jat­ko­suun­ni­tel­ma, jol­loin ravit­se­mus­val­men­nuk­sen ete­ne­mi­nen on sel­ke­ää ja tavoit­tei­ta­si tuke­vaa. Tapaa­mi­nen onnis­tuu myös Sky­pen väli­tyk­sel­lä!

Ruo­ka­va­lion ravin­toai­nea­na­lyy­siä var­ten kir­joi­tat ylös kaik­kien syö­mie­si ruo­kien (ja juo­mien) nimet ja mää­rät 3 vrk:n ajan. Tulok­se­na saat las­kel­man ruo­ka­va­lio­si kes­ki­mää­räi­ses­tä ener­gia­si­säl­lös­tä sekä pro­teii­nin, ras­vo­jen ja hii­li­hy­draat­tien, vita­mii­nien, vält­tä­mät­tö­mien ras­va­hap­po­jen ja useim­pien kiven­näi­sai­nei­den mää­ris­tä. Saat myös sel­keän palaut­teen kor­jauseh­do­tuk­si­neen, mis­tä on apua muu­tos­ten toteut­ta­mis­vai­hees­sa.

Seu­ran­ta sopii sil­loin, kun osaat jo käy­tän­nön tasol­la koo­ta ruo­ka-annok­set, mut­ta haluat var­mis­tua sii­tä, että kaik­ki sujuu kuten pitää­kin. Seu­ran­taan sisäl­tyy ruo­ka-annos­ten kuvaa­mi­nen 30 päi­vän ajan, ja palaut­tee­na saat täh­ti­luo­ki­tuk­sen jokai­sel­le ate­rial­le. Täh­ti­luo­ki­tuk­sen kri­tee­rit sovi­taan ennen kuvaus­jak­son alka­mis­ta ja nii­den avul­la sinun on nope­aa ja käte­vää seu­ra­ta tavoit­tei­de­si täyt­ty­mis­tä. Seu­ran­ta­jak­soon ei sisäl­ly vasi­nais­ta ruo­ka­va­lio-opas­tus­ta ja ope­tus­ta, joten jos ruo­ka-annos­ten kokoa­mi­nen on haas­teel­lis­ta ja kai­paat sii­hen kon­kreet­tis­ta opas­tus­ta, kan­nat­taa vali­ta ruo­ka­va­lio-ohjaus.

Kaik­kien ravit­se­mus­val­men­nus­ten tar­kem­mat kuvauk­set löy­dät Pal­ve­lut-sivul­ta. Pää­tä itse, mikä näis­tä sopii juu­ri sinun tar­pei­siin, tai ota yhteyt­tä Ruo­ka­toh­to­riin niin mie­ti­tään yhdes­sä paras­ta rat­kai­sua. Voit myös pyy­tää kave­ri­po­ru­kan tai oman kump­pa­ni­si mukaan ja teh­dä elä­män­ta­pa­muu­tok­ses­ta haus­kem­paa!

Älä enää odo­ta – toi­mi heti!

Ota yhteyt­tä tai siir­ry verk­ko­kaup­paan ja tilaa ravit­se­mus­val­men­nus itsel­le­si tai lah­jak­si!