Opti­moi­tu urhei­lu­ra­vit­se­mus mah­dol­lis­taa huip­pusuo­ri­tuk­set

Kil­paur­hei­li­ja hyö­tyy ravit­se­mus­val­men­nuk­ses­ta

Urhei­li­jan kehi­tyk­seen ja menes­tyk­seen vaa­di­taan sopi­van tree­nin, levon, kehon ja mie­len huol­lon lisäk­si myös opti­maa­li­nen ruo­ka­va­lio. Riit­tä­vä ener­gian saan­ti, pro­teii­nin ja hii­li­hy­draat­tien oikea mää­rä ja ajoi­tus, ruo­kien ja tree­nien ryt­mi­tys, itsel­le sopi­vien ruo­ka-ainei­den valin­ta – tär­kei­tä ras­vo­ja unoh­ta­mat­ta. Huo­mio­ta­vaa ja muis­tet­ta­vaa on pal­jon. Ruo­ka­va­lin­to­jen ei kui­ten­kaan ole tar­koi­tus aiheut­taa stres­siä, vaan tuo­da etu­lyön­tia­se­ma kil­pai­li­joi­hin näh­den. Ruo­ka­toh­to­ri aut­taa sinua ravit­se­mus­val­men­nuk­ses­sa, niin voit itse kes­kit­tyä omaan urhei­lu­la­jii­si.

Kil­paur­hei­li­jan ravit­se­mus­val­men­nus koos­tuu useis­ta val­men­nuso­siois­ta

Ravit­se­mus­val­men­nus voi koos­tua tapaa­mi­sis­taruo­ka­va­lion ravin­toai­nea­na­lyy­sis­tä (tai vaih­toeh­toi­ses­ti ruo­ka­va­lio­ana­lyy­sis­tä) sekä seu­ran­ta­vai­heen ruo­ka­va­lio-ohjauk­ses­ta.

Näis­tä vaih­toe­hois­ta ravit­se­mus­val­men­ta­jan tapaa­mi­nen on tär­kein osa kil­paur­hei­li­jan ravit­se­mus­val­men­nus­ta, kun taas muut val­men­nuso­siot tuke­vat koko­nai­suut­ta mm. hel­pot­ta­mal­la mah­dol­lis­ten ongel­ma-aluei­den löy­ty­mis­tä.

Suo­si­tus alkuun pää­se­mi­sek­si
Ravit­se­mus­val­men­nuk­sen ensim­mäi­sek­si vai­heek­si sopii par­hai­ten ravit­se­mus­val­men­ta­jan tapaa­mi­nen. Ruo­ka­va­lio on niin olen­nai­nen teki­jä suo­ri­tus­ky­vyn opti­moin­nis­sa, että kysy­myk­siä ja jutel­ta­vaa sen tii­moil­ta riit­tää pal­jon­kin. Tapaa­mi­sen aika­na kar­toi­te­taan läh­tö­ti­lan­ne ja tavoit­teet sekä sel­vi­te­tään, oli­si­ko sinul­le hyö­tyä muis­ta ravit­se­mus­val­men­nuk­sen osiois­ta. Tapaa­mi­sen aika­na teh­dään myös jat­ko­suun­ni­tel­ma, jol­loin ravit­se­mus­val­men­nuk­sen ete­ne­mi­nen on sel­ke­ää ja tavoit­tei­ta­si tuke­vaa.
Tapaa­mi­nen kas­vo­tus­ten onnis­tuu pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, kun taas Sky­pen väli­tyk­sel­lä on mah­dol­lis­ta asioi­da asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta.

Mitä muut ravit­se­mus­val­men­nuk­sen osiot sisäl­tä­vät?
Jos haluat sel­vit­tää, sisäl­tää­kö ruo­ka­va­lio­si riit­tä­väs­ti ener­gi­aa ja tär­kei­tä ravin­toai­nei­ta urhei­lu­la­jii­si ja har­joit­te­lu­mää­rää­si näh­den, saat vas­tauk­sen ruo­ka­va­lion ravin­toai­nea­na­lyy­sil­lä. Täl­löin kir­joi­tat ylös kaik­kien syö­mie­si ruo­kien (ja juo­mien) nimet 3 vrk:n ajan. Lisäk­si arvioit ruo­kien mää­rät joko itse, tai kuvaat annok­set, jot­ta ravit­se­mus­val­men­ta­ja voi arvio­da annok­sen koon. Tulok­se­na saat las­kel­man ruo­ka­va­lio­si kes­ki­mää­räi­ses­tä ener­gia­si­säl­lös­tä, pro­teii­nin, ras­vo­jen ja hii­li­hy­draat­tien mää­ris­tä ja suh­teel­li­ses­ta jakau­mas­ta, sekä lisäk­si vita­mii­nien, vält­tä­mät­tö­mien ras­va­hap­po­jen ja useim­pien kiven­näi­sai­nei­den mää­ris­tä. Tulok­sen perus­teel­la saat sel­keät ohjeet sii­tä, mihin asioi­hin kan­nat­taa jat­kos­sa kiin­nit­tää huo­mio­ta.

Jos ruo­ka­va­lion ravin­toai­ne­si­säl­tö ei ole tär­keim­piä kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta­si, voit hyö­tyä kui­ten­kin ruo­ka­va­lio­ana­lyy­sis­tä. Täl­löin kuvaat kaik­ki ruo­ka-annok­se­si 5–7 vrk:n ajan. Ruo­ka­va­lio­ana­lyy­sis­sä arvioi­daan ruo­ka­va­lio­si koos­tu­mus ja moni­puo­li­suus, ate­ria­ryt­mi sekä ruo­kai­lu­jen ja har­joit­te­lun ajoi­tus – oma urhei­lu­la­ji­si huo­mioi­den. Saat ana­lyy­sis­tä sel­ko­kie­li­sen palaut­teen kor­jauseh­do­tuk­si­neen.

Kun olet jo saa­nut ohjei­ta ruo­ka­va­lioo­si ja haluat saa­da tukea myös toteu­tus­vai­hee­seen, valit­se ruo­ka­va­lio-ohjaus. Kuvaa ruo­ka-annok­sia­si 4–5 vuo­ro­kau­den ajan, saat opas­ta­van palaut­teen jokai­ses­ta lähet­tä­mäs­tä­si kuvas­ta. Palaut­teen avul­la opit kokoa­maan sinul­le opti­maa­li­sia ruo­ka-ann­nok­sia sekä huo­mio­maan yhdes­sä sovi­tut tavoit­teet. Näin ete­net askel aske­leel­ta koh­ti uusia ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sia ja tie­dät ole­va­si oikeal­la polul­la. Jak­son aika­na voit lähet­tää kysy­myk­siä ja vies­te­jä säh­kö­pos­til­la tai kuva­päi­vä­kir­ja­so­vel­luk­sen kaut­ta.

Kun osaat jo koos­taa ate­riat, mut­ta haluat var­mis­taa kai­ken suju­van suun­ni­tel­mien mukaan, valit­se ruo­ka­va­lion seu­ran­ta. Seu­ran­ta­jak­so kes­tää 30 päi­vää ja sii­nä­kin kuva­taan ruo­ka-annok­set äly­pu­he­li­mel­la. Palaut­tee­na saat ate­rioil­le­si täh­ti­luo­ki­tuk­sen ennal­ta sovit­tu­jen tavoit­tei­den ja kri­tee­rien mukai­ses­ti. Pys­tyt nopeas­ti ja käte­väs­ti seu­raa­maan, että ruo­ka­va­lion osal­ta ase­te­tut tavoit­teet täyt­ty­vät. Jak­son aika­na voit lähet­tää kysy­myk­siä ja vies­te­jä säh­kö­pos­til­la tai kuva­päi­vä­kir­ja­so­vel­luk­sen kaut­ta, mut­ta var­si­nais­ta perus­ta­son ruo­ka­va­lio-ohjaus­ta tai ‑ope­tus­ta tähän jak­soon ei sisäl­ly.

Vink­ki: yksi suo­si­tuim­pia val­me­nus­pa­ket­te­ja on ollut tapaa­mis­tenyhdis­tä­mi­nen ruo­ka­va­lion ravin­toai­nea­na­lyy­siin, mut­ta uudet, valo­ku­viin perus­tu­vat vaih­toeh­dot (ruo­ka­va­lio­ana­lyy­si, ruo­ka­va­lio-ohjaus ja seu­ran­ta) tule­vat var­mas­ti kas­vat­ta­maan suo­sio­taan help­pou­ten­sa ansios­ta.

Kaik­kien pal­ve­lu­jen kuvauk­set löy­dät myös Pal­ve­lut-sivul­ta.

Älä enää odo­ta – eivät kil­pai­li­ja­si­kaan jää odot­ta­maan!

Ota yhteyt­tä tai siir­ry verk­ko­kaup­paan ja tilaa ravit­se­mus­val­men­nus itsel­le­si tai lah­jak­si.

Ravit­se­mus­val­men­nuk­sel­la lisää tehoa ja tulok­sia myös jouk­kue­la­jei­hin!

Opti­moi­tu urhei­lu­ra­vit­se­mus mah­dol­lis­taa huip­pusuo­ri­tuk­set

Kil­paur­hei­li­ja hyö­tyy ravit­se­mus­val­men­nuk­ses­ta

Urhei­li­jan kehi­tyk­seen ja menes­tyk­seen vaa­di­taan sopi­van tree­nin, levon, kehon ja mie­len huol­lon lisäk­si myös opti­maa­li­nen ruo­ka­va­lio. Riit­tä­vä ener­gian saan­ti, pro­teii­nin ja hii­li­hy­draat­tien oikea mää­rä ja ajoi­tus, ruo­kien ja tree­nien ryt­mi­tys, itsel­le sopi­vien ruo­ka-ainei­den valin­ta – tär­kei­tä ras­vo­ja unoh­ta­mat­ta. Huo­mio­ta­vaa ja muis­tet­ta­vaa on pal­jon. Ruo­ka­va­lin­to­jen ei kui­ten­kaan ole tar­koi­tus aiheut­taa stres­siä, vaan tuo­da etu­lyön­tia­se­ma kil­pai­li­joi­hin näh­den. Ruo­ka­toh­to­ri aut­taa sinua ravit­se­mus­val­men­nuk­ses­sa, niin voit itse kes­kit­tyä omaan urhei­lu­la­jii­si.

Kil­paur­hei­li­jan ravit­se­mus­val­men­nus koos­tuu useis­ta val­men­nuso­siois­ta

Ravit­se­mus­val­men­nus voi koos­tua tapaa­mi­sis­taruo­ka­va­lion ravin­toai­nea­na­lyy­sis­tä (tai vaih­toeh­toi­ses­ti ruo­ka­va­lio­ana­lyy­sis­tä) sekä seu­ran­ta­vai­heen ruo­ka­va­lio-ohjauk­ses­ta.

Näis­tä vaih­toe­hois­ta ravit­se­mus­val­men­ta­jan tapaa­mi­nen on tär­kein osa kil­paur­hei­li­jan ravit­se­mus­val­men­nus­ta, kun taas muut val­men­nuso­siot tuke­vat koko­nai­suut­ta mm. hel­pot­ta­mal­la mah­dol­lis­ten ongel­ma-aluei­den löy­ty­mis­tä.

Suo­si­tus alkuun pää­se­mi­sek­si
Ravit­se­mus­val­men­nuk­sen ensim­mäi­sek­si vai­heek­si sopii par­hai­ten ravit­se­mus­val­men­ta­jan tapaa­mi­nen. Ruo­ka­va­lio on niin olen­nai­nen teki­jä suo­ri­tus­ky­vyn opti­moin­nis­sa, että kysy­myk­siä ja jutel­ta­vaa sen tii­moil­ta riit­tää pal­jon­kin. Tapaa­mi­sen aika­na kar­toi­te­taan läh­tö­ti­lan­ne ja tavoit­teet sekä sel­vi­te­tään, oli­si­ko sinul­le hyö­tyä muis­ta ravit­se­mus­val­men­nuk­sen osiois­ta. Tapaa­mi­sen aika­na teh­dään myös jat­ko­suun­ni­tel­ma, jol­loin ravit­se­mus­val­men­nuk­sen ete­ne­mi­nen on sel­ke­ää ja tavoit­tei­ta­si tuke­vaa.
Tapaa­mi­nen kas­vo­tus­ten onnis­tuu pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, kun taas Sky­pen väli­tyk­sel­lä on mah­dol­lis­ta asioi­da asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta.

Mitä muut ravit­se­mus­val­men­nuk­sen osiot sisäl­tä­vät?
Jos haluat sel­vit­tää, sisäl­tää­kö ruo­ka­va­lio­si riit­tä­väs­ti ener­gi­aa ja tär­kei­tä ravin­toai­nei­ta urhei­lu­la­jii­si ja har­joit­te­lu­mää­rää­si näh­den, saat vas­tauk­sen ruo­ka­va­lion ravin­toai­nea­na­lyy­sil­lä. Täl­löin kir­joi­tat ylös kaik­kien syö­mie­si ruo­kien (ja juo­mien) nimet 3 vrk:n ajan. Lisäk­si arvioit ruo­kien mää­rät joko itse, tai kuvaat annok­set, jot­ta ravit­se­mus­val­men­ta­ja voi arvio­da annok­sen koon. Tulok­se­na saat las­kel­man ruo­ka­va­lio­si kes­ki­mää­räi­ses­tä ener­gia­si­säl­lös­tä, pro­teii­nin, ras­vo­jen ja hii­li­hy­draat­tien mää­ris­tä ja suh­teel­li­ses­ta jakau­mas­ta, sekä lisäk­si vita­mii­nien, vält­tä­mät­tö­mien ras­va­hap­po­jen ja useim­pien kiven­näi­sai­nei­den mää­ris­tä. Tulok­sen perus­teel­la saat sel­keät ohjeet sii­tä, mihin asioi­hin kan­nat­taa jat­kos­sa kiin­nit­tää huo­mio­ta.

Jos ruo­ka­va­lion ravin­toai­ne­si­säl­tö ei ole tär­keim­piä kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta­si, voit hyö­tyä kui­ten­kin ruo­ka­va­lio­ana­lyy­sis­tä. Täl­löin kuvaat kaik­ki ruo­ka-annok­se­si 5–7 vrk:n ajan. Ruo­ka­va­lio­ana­lyy­sis­sä arvioi­daan ruo­ka­va­lio­si koos­tu­mus ja moni­puo­li­suus, ate­ria­ryt­mi sekä ruo­kai­lu­jen ja har­joit­te­lun ajoi­tus – oma urhei­lu­la­ji­si huo­mioi­den. Saat ana­lyy­sis­tä sel­ko­kie­li­sen palaut­teen kor­jauseh­do­tuk­si­neen.

Kun olet jo saa­nut ohjei­ta ruo­ka­va­lioo­si ja haluat saa­da tukea myös toteu­tus­vai­hee­seen, valit­se ruo­ka­va­lio-ohjaus. Kuvaa ruo­ka-annok­sia­si 4–5 vuo­ro­kau­den ajan, saat opas­ta­van palaut­teen jokai­ses­ta lähet­tä­mäs­tä­si kuvas­ta. Palaut­teen avul­la opit kokoa­maan sinul­le opti­maa­li­sia ruo­ka-ann­nok­sia sekä huo­mio­maan yhdes­sä sovi­tut tavoit­teet. Näin ete­net askel aske­leel­ta koh­ti uusia ruo­kai­lu­tot­tu­muk­sia ja tie­dät ole­va­si oikeal­la polul­la. Jak­son aika­na voit lähet­tää kysy­myk­siä ja vies­te­jä säh­kö­pos­til­la tai kuva­päi­vä­kir­ja­so­vel­luk­sen kaut­ta.

Kun osaat jo koos­taa ate­riat, mut­ta haluat var­mis­taa kai­ken suju­van suun­ni­tel­mien mukaan, valit­se ruo­ka­va­lion seu­ran­ta. Seu­ran­ta­jak­so kes­tää 30 päi­vää ja sii­nä­kin kuva­taan ruo­ka-annok­set äly­pu­he­li­mel­la. Palaut­tee­na saat ate­rioil­le­si täh­ti­luo­ki­tuk­sen ennal­ta sovit­tu­jen tavoit­tei­den ja kri­tee­rien mukai­ses­ti. Pys­tyt nopeas­ti ja käte­väs­ti seu­raa­maan, että ruo­ka­va­lion osal­ta ase­te­tut tavoit­teet täyt­ty­vät. Jak­son aika­na voit lähet­tää kysy­myk­siä ja vies­te­jä säh­kö­pos­til­la tai kuva­päi­vä­kir­ja­so­vel­luk­sen kaut­ta, mut­ta var­si­nais­ta perus­ta­son ruo­ka­va­lio-ohjaus­ta tai ‑ope­tus­ta tähän jak­soon ei sisäl­ly.

Vink­ki: yksi suo­si­tuim­pia val­me­nus­pa­ket­te­ja on ollut tapaa­mis­tenyhdis­tä­mi­nen ruo­ka­va­lion ravin­toai­nea­na­lyy­siin, mut­ta uudet, valo­ku­viin perus­tu­vat vaih­toeh­dot (ruo­ka­va­lio­ana­lyy­si, ruo­ka­va­lio-ohjaus ja seu­ran­ta) tule­vat var­mas­ti kas­vat­ta­maan suo­sio­taan help­pou­ten­sa ansios­ta.

Kaik­kien pal­ve­lu­jen kuvauk­set löy­dät myös Pal­ve­lut-sivul­ta.

Älä enää odo­ta – eivät kil­pai­li­ja­si­kaan jää odot­ta­maan!

Ota yhteyt­tä tai siir­ry verk­ko­kaup­paan ja tilaa ravit­se­mus­val­men­nus itsel­le­si tai lah­jak­si.

Ravit­se­mus­val­men­nuk­sel­la lisää tehoa ja tulok­sia myös jouk­kue­la­jei­hin!