Ruo­ka­toh­to­ri on luo­tet­ta­va ravit­se­mus­val­men­ta­ja

Ruo­ka­toh­to­ri tar­jo­aa ravit­se­mus­val­men­nus­ta, jos­sa yhdis­ty­vät
— alan pit­kä kou­lu­tus­taus­ta ja Hel­sin­gin yli­opis­ton Lää­ke­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa suo­ri­tet­tu toh­to­rin­tut­kin­to
— työ­ko­ke­mus klii­ni­ses­tä ravit­se­mus­tut­ki­muk­ses­ta ja ravit­se­mus­tie­tei­den ope­tuk­ses­ta
— yhteen­sä yli 20 vuo­den koke­mus ravit­se­mus­tie­tei­den paris­sa
— kil­paur­hei­lu­taus­ta nuor­ten maa­jouk­kue­ta­sol­la

Ruo­ka­toh­to­rin tavoit­tee­na on tukea opti­maa­lis­ta ravit­se­mus­ta ja sitä kaut­ta
— urhei­li­joi­den suo­ri­tus­ky­kyä, kehit­ty­mis­tä, ter­vee­nä pysy­mis­tä ja kil­pai­lu­me­nes­tys­tä
— pai­non­hal­lin­taa tavoit­te­le­vien onnis­tu­mis­ta sekä uusien, ter­veyt­tä tuke­vien elä­män­ta­po­jen omak­su­mis­ta
— hyvin­voin­tia, parem­paa jak­sa­mi­ses­ta ja arjen hel­pot­tu­mis­ta

Ruo­ka­toh­to­rin ravit­se­mus­val­men­nus perus­tuu ravit­se­mus­tie­teel­li­ses­sä tut­ki­mus- ja ope­tus­työs­sä han­kit­tuun tie­toon ja osaa­mi­seen

Ruo­ka­toh­to­ri ei jaa val­miik­si kir­joi­tet­tu­ja ja kopioi­tu­ja ruo­ka­va­lio­lis­to­ja, vaan kor­jaa ja muok­kaa nykyis­tä ruo­ka­va­lio­ta­si ehdot­ta­mal­la innos­ta­via ja hel­pos­ti toteu­tet­ta­via kor­jaus­liik­kei­tä. Näin var­mis­te­taan juu­ri sinul­le mie­lui­set ruo­ka-aineet, jois­ta koo­taan ter­veel­li­nen ja tavoit­tei­ta­si tuke­va koko­nai­suus. Pää­set itse­kin totea­maan muu­tok­sen posi­tii­vi­set vai­ku­tuk­set ja saat moti­vaa­tio­ta teh­dä uusis­ta ruo­ka­va­lin­nois­ta­si pysy­viä.

 

Ruo­ka­toh­to­rin pal­ve­lut tuot­taa FT Päi­vi Söder­holm, joka kuu­luu myös

Ruo­ka­toh­to­rin ravit­se­mus­val­men­nuk­ses­sa saat käyt­töö­si luo­tet­ta­vaa tut­ki­mus- ja ope­tus­ta­son tie­toa.