Rekis­te­ri­se­los­te

 

1. Rekis­te­rin pitä­jä

Päi­vi Söder­holm

Ruo­ka­toh­to­ri

Ison­ne­van­tie 26

00320 Hel­sin­ki

Puh. 044‑7515 615

S‑posti: paivi@ruokatohtori.fi

 

2. Rekis­te­rin nimi

Ruo­ka­toh­to­rin asia­kas­re­kis­te­ri

y‑tunnus 272257–8

 

3. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly­tar­koi­tus

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tuk­se­na on lii­ke­toi­min­taan liit­ty­vien asia­kas­suh­tei­den,

pal­ve­lui­den, tuot­tei­den ja teh­tä­vien hoi­ta­mi­nen, kehit­tä­mi­nen sekä yllä­pi­tä­mi­nen.

Mui­ta tar­koi­tuk­sia ovat asia­kas­koh­tais­ten pal­ve­lui­den tar­joa­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­nen, mai­non­ta, mark­ki­noin­ti, suo­ra­mark­ki­noin­ti ja mark­ki­noin­nin koh­dis­ta­mi­nen asiak­kail­le, mie­li­pi­de- tai mark­ki­na­tut­ki­mus sekä lakiin perus­tu­vien ja viran­omais­ten mää­räys­ten ja ohjei­den mukais­ten vel­voit­tei­den hoi­ta­mi­nen

 

4. Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Rekis­te­ri voi sisäl­tää seu­raa­via tie­to­ja asiak­kais­ta:

Nimi
Osoi­te- ja las­ku­tus­tie­dot ja asia­kas-/las­ku­tus­nu­me­ro
Mat­ka- ja/tai muu puhe­lin­nu­me­ro
Asiak­kaan tilaa­mien pal­ve­lui­den tilaus- ja sopi­mus­tie­dot

Ruo­ka­toh­to­rin verk­ko­si­vu­jen (mukaan­lu­kien face­book-sivu­jen) käyt­töön liit­ty­viä tie­to­ja

Tie­dot mark­ki­noin­ti­kiel­lois­ta

 

5. Rekis­te­rin sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet ja tie­to­jen pois­ta­mi­nen

Rekis­te­ri koos­te­taan rekis­te­rin­pi­tä­jän asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä asiak­kaan luo­vut­ta­mien tie­to­jen ja verk­ko­si­vus­ton eväs­tei­den avul­la kerä­tyis­tä tie­dois­ta.

Tie­to­ja voi­daan pois­taa hen­ki­lön vaa­ti­muk­ses­ta tai asia­kas­suh­teen lop­pu­mi­sen vuok­si.

 

6. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set

Rekis­te­rin­pi­tä­jä ei luo­vu­ta asiak­kai­den hen­ki­lö­tie­to­ja ulko­puo­li­sil­le, pait­si viran­omai­sil­le laki­sää­tei­sis­sä tapauk­sis­sa. Tie­to­jen käsit­te­lyn tek­ni­sen toteut­ta­mi­sen joh­dos­ta osa tie­dois­ta saat­taa fyy­si­ses­ti sijai­ta ulko­puo­lis­ten ali­hank­ki­joi­den pal­ve­li­mil­la tai lait­teis­toil­la, jois­ta niis­tä käsi­tel­lään tek­ni­sen käyt­töyh­tey­den avul­la.