Täs­sä super­help­po ja yksin­ker­tai­nen juus­to­kak­ku, jos­sa kaik­ki on koh­dil­laan. Kak­ku sopii moneen eri­tyis­ruo­ka­va­lioon sekä myös niil­le, jot­ka eivät kai­paa tur­han makei­ta lei­von­nai­sia. Jos itse kai­paat makeam­paa kak­kua omaan kah­vi­pöy­tää­si, niin voit toki lisä­tä täyt­tee­seen 0,5 — 1 dl soke­ria. 

Ravin­to­si­säl­lön las­ke­mi­ses­sa on käy­tet­ty nor­maa­li­ras­vais­ta mascar­po­ne­juus­toa. Jos haluat vähen­tää ras­van mää­rää, voit vaih­taa mascar­po­ne­juus­ton vähem­män ras­vaa sisäl­tä­vään vaih­toeh­toon, jos­kin raken­ne voi hie­man muut­tua.

Lii­vat­teen käyt­tö on ollut unoh­duk­sis­sa, mut­ta sitä voi­si herä­tel­lä uudes­taan. Lii­vat­teen pro­teii­ni raken­tuu samois­ta ami­no­ha­pois­ta kuin mm. nivel­rus­to ja jän­teet sekä ravin­to­li­sä kol­la­gee­ni. Lii­va­tet­ta val­mis­te­taan myös luo­mu­na, jos tämä vaih­toeh­to tun­tuu parem­mal­ta.

 

Ainek­set (12 annos­ta):

75 g margariinia/kasvirasvalevitettä (esim. Kei­ju Ryp­si 75%)

160 g glu­tee­nit­to­mia Diges­ti­ve­kek­se­jä (esim. Tesco)

8 lii­va­te­leh­teä (esim. Dr. Oet­ke­rin luo­mu­ver­sio)

250 g lak­too­si­ton­ta mascar­po­ne­juus­toa (esim. Gra­na­do, 42% ras­vaa)

500 ml soke­roi­ma­ton­ta man­go­so­set­ta (esim. Bon­ne tai Pirk­ka)

2 tl vanil­ja­uu­tet­ta (tai vanil­ja­so­ke­ria)

1/2 limen mehu

 

 

1. Sula­ta mar­ga­rii­ni kat­ti­las­sa.

2. Lai­ta lii­va­te­leh­det kyl­mään veteen likoa­maan.

3. Murs­kaa kek­sit, hel­poi­ten se käy moni­toi­mi­ko­neen leik­kuu­kul­hos­sa.

4. Kaa­da sula­tet­tu mar­ga­rii­ni kek­sin­mu­ru­jen sekaan ja sekoi­ta hyvin. Kaa­da seos hal­kai­si­jal­taan n. 16–20 cm irto­poh­ja­vuo­kaan, jon­ka poh­jal­la on lei­vin­pa­pe­ri. Tasoi­te muruseos ja pai­ne­le tii­viik­si. Jos käy­tät isoa, n. 25 cm hal­kai­si­jal­taan ole­vaa vuo­kaa, kan­nat­taa poh­ja teh­dä puo­li­tois­ta­ker­tai­se­na annok­se­na.

5. Ota lii­va­te­leh­det vesias­tias­ta, puris­ta yli­mää­räi­nen vesi pois ja sula­ta ne kat­ti­las­sa mata­lal­la läm­möl­lä. Voit hyvin käyt­tää samaa kat­ti­laa, mis­sä sula­tit mar­ga­rii­nin. Lii­va­te­leh­tien sulat­ta­mi­seen ei vält­tä­mät­tä tar­vi­ta eril­lis­tä nes­te­tilk­kaa kat­ti­lan poh­jal­le, vaan nii­hin jää­vä vesi riit­tää, kun­han kat­ti­lan läm­pö­ti­la on mata­la, jot­ta lii­vat­teet eivät pala kiin­ni kat­ti­lan poh­jaan.

5. Val­mis­ta täy­te. Sekoi­ta mascar­po­ne, man­go­so­se, vanil­ja sekä limen mehu tasai­sek­si. Tämän voi hyvin teh­dä samas­sa moni­toi­mi­ko­neen leik­kuu­kul­hos­sa, jos­sa kek­si­mu­ruseos on teh­ty. 

6. Kaa­da täyt­teen sekaan sula­tet­tu lii­va­te ohue­na nau­ha­na ja sekoi­ta hyvin koko ajan (anna koneen käy­dä koko sekoi­tus­vai­heen ajan).

7. Kaa­da täy­te poh­jan pääl­le. 

8. Nos­ta kyl­mään hyy­ty­mään vähin­tään kah­dek­si tun­nik­si tai yön yli. Voit peit­tää kak­ku­vuo­an muo­vi­kel­mul­la, jot­ta kakun pin­ta ei kui­vu.

9. Kun lai­tat kakun tar­jol­le, avaa irto­poh­ja­vuo­an reu­na varo­vas­ti, jot­ta kak­ku ei repey­dy. Käy­tä lei­vin­pa­pe­ria apu­na kun siir­rät kakun tar­jol­le. Leik­kaa lopuk­si lei­vin­pa­pe­ri pie­nem­mäk­si, tai vedä se varo­vas­ti pois kakun alta. 

Ravin­to­si­säl­tö     Koko kak­ku Yksi annos (1/12
koko mää­räs­tä)         
Ener­gi­aa, kJ 10229 852
Ener­gi­aa, kcal 2444 204
Ras­vaa, g 187,1 15,6
 jos­ta omega‑3, g 5,1 0,4
Pro­teii­nia, g 32,1 2,7
Hii­li­hy­draat­tia, g 175,9 14,7
 jos­ta soke­ria, g 99,8 8,3