Urhei­lu­ra­vit­se­mus-blo­gi

Kir­joi­tuk­sia urhei­lu­ra­vit­se­muk­ses­ta ja muis­ta ruo­ka­va­lioon liit­ty­vis­tä aiheis­ta

K–vitamiini, vähem­män tun­net­tu luus­to­vi­ta­mii­ni

K–vitamiini, vähem­män tun­net­tu luus­to­vi­ta­mii­ni

K‑vitamiinia on totut­tu pitä­mään veren­hyy­ty­mis­vi­ta­mii­ni­na ja se on aika­naan nimet­ty­kin tämän vai­ku­tuk­sen mukaan (K = koa­gu­la­tion). Nyky­ään K‑vitamiinin tie­de­tään kui­ten­kin ole­van tär­keä teki­jä myös luus­ton vah­vis­ta­mi­ses­sa ja täs­sä teh­tä­väs­sä sil­lä on syner­gis­ti­nen…

Aivo­ruo­kaa — ener­gi­aa työ­hön ja opis­ke­luun

Aivo­ruo­kaa — ener­gi­aa työ­hön ja opis­ke­luun

Moni kai­paa lisää ener­gi­syyt­tä työ- tai opis­ke­lu­päi­vään   Miten saa­vut­taa hyvä työ­vi­re ja yllä­pi­tää se läpi koko päi­vän?   Hyvän työ­vi­reen var­mis­ta­mi­nen alkaa jo edel­li­se­nä ilta­na Suo­si ilta-ate­rial­la kui­tu­pi­toi­sia, hitai­ta hii­li­hy­draat­te­ja sisäl­tä­viä ruo­kia…

Ravit­se­mus ja nivel­vai­vat ‑luen­to

Ravit­se­mus ja nivel­vai­vat ‑luen­to

Täs­tä löy­dät Suo­men Nive­lyh­dis­tyk­sen Hel­sin­gin osas­ton tilai­suu­des­sa Kam­pis­sa (Hel­sin­gis­sä) 25.1.2018 pitä­mä­ni luen­non ‘Ravit­se­mus ja nivel­vai­vat’.

Onnis­tu­neen kisa­ruo­kai­lun ABC

Onnis­tu­neen kisa­ruo­kai­lun ABC

Kisa-/tur­­naus­­ruo­­kai­­lun tär­keä tavoi­te on mah­dol­lis­taa urhei­li­jal­le huip­pusuo­ri­tus tär­keäl­lä het­kel­lä. Mikä tahan­sa vat­san­täy­te ei siten sovi kil­paur­hei­li­jal­le.

Uudet peru­nat ruco­la­ma­ri­na­dis­sa

Uudet peru­nat ruco­la­ma­ri­na­dis­sa

Tämä resep­ti on jo vuo­sia kuu­lu­nut suo­sik­kei­hi­ni. Sain sen aika­naan kai­mal­ta­ni ja kol­le­gal­ta­ni tut­ki­musyh­tei­sös­sä. Ruco­la­ma­ri­noi­dut peru­nat ovat her­kul­li­sia sekä läm­pi­mi­nä että kyl­mi­nä, joten ei hait­taa, jos annok­ses­ta jää yli seu­raa­val­le­kin päi­väl­le. Voit teh­dä…

Her­kul­li­set bar­baa­rit

Her­kul­li­set bar­baa­rit

Val­mis­tusai­ka: n. 20 min   Bar­baa­rit sopi­vat mai­nios­ti (palau­tus-) väli­pa­lal­le sekä makean­nä­län sam­mut­ta­mi­seen! Lea­de­rin Bare­ba­rei­hin ihas­tu­nee­na olen itse­kin alka­nut teh­dä näi­tä hyvin yksin­ker­tai­sia taa­te­li-päh­ki­nä-patu­koi­ta, jot­ka on nimet­ty bar­baa­reik­si.…

Väli­pa­la­muf­fins­sit moneen makuun

Väli­pa­la­muf­fins­sit moneen makuun

Val­mis­tusai­ka: n. 10–15 min (+pais­toai­ka 20–25 min) Nämä muf­fins­sit sopi­vat hii­li­hy­draat­ti­tank­kauk­seen tai väli­pa­lan osak­si. Ne ovat vähem­män makei­ta ja muu­ten­kin perin­teis­ten muf­fins­sien ter­veel­li­sem­pi ver­sio. Resep­tis­sä on käy­tet­ty täys­ruo­ko­so­ke­ria, jota myy­dään mm.…